Nuus.News
Suid-Afrika se Vooraanstaande webtuiste vir GOEIE NUUS!

Nuus.News

Nuus.News is die nuwe tweetalige bymekaarkom plek vir almal wat moeg is vir slegte nuus. Dié wat al maagsere gekry het oor die wêreld se hoofstroom media, wat aanmekaar sê dat die Rand alweer verswak wanneer dit met slegs 5 sent af is, vir almal wat moeg is vir die aanhoudende moord, doodslag en verdraaiings van die waarheid. Totsiens verdraaide nuus, totsiens slegte nuus!

Die lewe is ‘n keuse. Hoe kyk jy na die lewe? Vanuit ‘n positiewe hoek  of is jy negatief?

As jy lus is vir goeie, skoon nuus en ‘n nuwe blaadjie wil omslaan, dan is Nuus.News jou nuwe tuiste.

Nuus.News is ‘n Christelike Hoofstroom Media webtuiste.

Sit terug, hou ‘n oop gemoed en geniet die unieke perspektief wat Nuus.News bring op die nuus-front, en leer hoe om Goeie Nuus te geniet en te vier.

Ons waardes en stand

Die Nuus.News website is gegrond op ‘n Christelike karakter en hef alle artikels vanuit ‘n Bybelse oogpunt.

Ons glo in die vryheid van spraak en dat elkeen geregtig is op sy eie opinie. Artikels wat gepubliseer word op Nuus.News wat hul oorsprong het van 3e partye weerspieël nie noodwendig die siening van Nuus.News nie. Ons hoop egter om Goeie Nuus te bemagtig in teenstelling met die wêreldse hoofstroom media wat fokus op slegte nuus.

Nuus-voere wat op die website getoon word vanuit 3e party oorde, is slegs vir inligtings doeleindes geplaas en toon nie die siening van Nuus.News nie. Dit is om die lesers ingelig te hou oor wat die nuushooftrekke sê in die res van hulle wêreld waarin hulle woon.

Nuus.News artikels word geplaas in die Goeie Nuus afdelings van die website. Die sekulêre wêreldsienings en wêrelds-hoofstroom media artikels word gewoon getoon om Nuus.News artikels in perspektief te plaas. Dit gee die gebruiker van Nuus.News die geleentheid om self te besluit na watter nuus media hulle wil kyk. 

Ons visie en missie

Ons beoog om Suid Afrika se Premier Nuus webtuiste vir GOEIE NUUS te wees.

Ons mik daarna om Suid Afrika se nommer 1 Christelike Hoofstroom Media platform te word.

Nuus.News bring Afrikaans- en Engelssprekende Suid-Afrikaners bymekaar op ‘n gemeenskaplike grondslag sodat ons saam dinge beter kan maak.

Nuus.News streef daarna om nuus te bring op ‘n akkurate, onbevooroordeelde grondslag wat aan die hoogste etiese en morele standaarde voldoen.

Nuus.News hoop om Suid Afrikaners ‘n positiewe uitkyk op die lewe in Suid Afrika te gee, iets wat die wêrelds-hoofstroom media verwoes het. En Suid Afrikaners is moeg vir negatiewe en sensasionele niksseggende berigte wat oor en oor herhaal word tot vervelens toe. 

‘n Mens is ‘n gees, en wanneer die wêreldse hoofstroom Media vir jou ‘n klomp bog voer, dan weet jy dit. Nou hoef jy nie meer gebonde te wees aan die monopolie van die bose op die media nie.

Nuus.News poog om substantiewe Goeie Nuus artikels hoofstroom te maak wat Suid Afrikaners inspireer, motiveer en dan aktiveer om hulle wêreld te verander en dit ‘n beter plek te maak.

Jou Nuus.News

Kom saam met ons om te bou aan ‘n beter wêreld vir almal. Ons sien uit daarna om jou gereelde bydraes op www.Nuus.News te sien.

Nuus.News
South Africa’s Premier
website for GOOD NEWS!

Nuus.News

Nuus.News is the new dual language gathering place for everyone that is tired of bad news. It’s for everyone who has developed ulcers from the mainstream media constantly reporting that the Rand is falling again when it’s only down with only 5 cents, for everyone that is tired of the ongoing murders, wars and twisting of the truth. Good bye fake news. Good bye bad news.

Life is a choice. How do you look at life? From a positive or a negative angle?

If you are hungry for Good News and want to turn a new page, then Nuus.News is your new home.

Nuus.News is a Christian Mainstream Media website.


Sit back, have an open mind and enjoy the unique perspective that Nuus.News will bring to the news scene, and learn how to enjoy and celebrate true Good News.

Our values and standing

The Nuus.News website is based on a Christian character and raise all articles from a Biblical view.

We believe in freedom of speech and that everyone is entitled to their own opinion. Articles that are published on Nuus.News that originate from 3rd parties do not necessarily reflect the view of Nuus.News. We however hope to empower Good News in contrast with the world’s mainstream media, who are focused on bad news.

News-feeds that are shown on the website, are originating from 3rd parties, and are only for informational purposes and do not reflect the view of Nuus.News. It is to keep the reader informed on what the news headlines say in the rest of the world that they live in.

Nuus.News articles will only be placed in the Good News sections of the website. The secular world views and secular world mainstream media articles are merely shown to put Nuus.News articles in perspective. It gives the user of the Nuus.News website the opportunity to choose for themselves which news media they want to follow.

Our vision and mission

We aim to be South Africa’s Premier News outlet for GOOD NEWS.

We aim to become South Africa’s number 1 Christian Mainstream Media platform. 


Nuus.News aims to bring Afrikaans and English speaking South Africans together on a common ground so that we can make things better together.

Nuus.News strives towards bringing news on an accurate, unbiased basis that subscribes to the highest ethical and moral standards.

Nuus.News hopes to give South Africans a positive outlook on life in South Africa, something that the world’s mainstream media has crushed. South Africans are tired of the negative and sensational non-substantive news that keep repeating themselves unto boredom. 

Man is a spirit, and when the world’s Mainstream Media forces a bunch of nonsensical nonsense, you know it. Now you don’t have to be bound to the monopoly that evil has on the media.

Nuus.News strives to make substantive Good News articles mainstream that will inspire, motivate and activate South Africans to change their world and make it a better place for all to enjoy.

Your Nuus.News

Come with us and help build a better world for all. We look forward to seeing your regular contributions to www.Nuus.News.

Nuus in Afrikaans

Ever seen a waterfall flowing backwards?
Nuus.News does not flow with the mainstream.
We flow with the Word of God
Matthew 19:26 ….With men this is impossible; but with God all things are possible.

Play Video

We aim to bring you news that the world’s mainstream media does not want to bring you, and give you news that is without the twisting of world-mainstream-media. This is a complete turnaround in the way how news has always been brought. Everyone has always followed the world’s mainstream media like sheep – because there was simply no Christian alternative. Well, it changed now with Nuus.News.

Nuus.News will bring you news from a Biblical perspective to counter the negative and twisted, overboard sensational and many times “fake” news. With a fresh perspective on how a Christian can look at life and world events, you will be refreshed and strengthened with the news that we are going to publish here.

If you are a freelance journalist that looks at the world’s events from a Biblical perspective, please contact us. We are looking for as many news contributors as possible. Churches: if you have Church news, please send it to us so we can publish it for you. We are also actively looking for sponsors that can help us expand the platform exponentially. Please contact us if you want to support Christian Mainstream Media.