DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WYSHEID VIR ’N WONDERLIKE LEWE

Daily Devotional: WISDOM FOR A GREAT LIFE How much better is it to get wisdom than gold and to get understanding rather to be chosen than silver? (Proverbs 16:16). 1 Corinthians 1:30 says, “But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom….” Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom….” Christ Jesus is your wisdom; and who is Jesus? The Word; and the Word of God is the wisdom of God. To ignore God’s Word would be to ignore wisdom. The Bible says, “Whoso despiseth the word shall be destroyed…” (Proverbs 13:13). God’s wisdom is theRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WYSHEID VIR ’N WONDERLIKE LEWE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WYSHEID VIR ’N WONDERLIKE LEWE Om wysheid te bekom, is beter as goud, en insig is beter as silwer (Spreuke 16:16). 1 Korintiërs 1:30 sê: “Maar uit Hom kom julleChristus Jesus, wat uit God vir ons gemaak iswysheid…. ” Christus Jesus is u wysheid; en wie isJesus? Die woord; en die Woord van God is die wysheidvan God. Om God se Woord te ignoreer, sou wees om te ignoreerwysheid. Die Bybel sê: “Hy wat hom nie steur aan raad nie, soek na moeilikheid…” (Spreuke 13:13). God se wysheid is die sleutel tot ’n wonderlike lewe. In Efesiërs 1 het die GeesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DEELHEBBERS EN VERSPREIDERS VAN DIE GODDELIKE LEWE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DEELHEBBERS EN VERSPREIDERS VAN DIE GODDELIKE LEWE Die Skrif sê vir ons: “Die eerste mens,Adam, is ‘n lewende wese geskape ”; maardie laaste Adam is die lewegewende Gees (1 Korintiërs 15:45). 2 Petrus 1: 4 sê:“waardeur ons gegee wordbuitengewone groot en kosbare beloftes: dithierdeur kan julle deel hê aan die goddelike natuur,nadat hy die korrupsie in die wêreld vrygespring hetdeur wellus. ” Om deel te hê aan die goddelike natuurbeteken ons is medewerkers van die Godsoort; ons is inkameraadskap met goddelikheid. Maar dit is nie al nie! Hy het ons genadiglik nie net deelhebbers van sy lewe gemaak nie, Hy hetRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DEELHEBBERS EN VERSPREIDERS VAN DIE GODDELIKE LEWE

Daily Devotional: PARTAKERS AND DISPENSERS OF DIVINE LIFE For the scripture says, “The first man, Adam, was created a living being”; but the last Adam is the life-giving Spirit (1 Corinthians 15:45 GNB). 2 Peter 1:4 says “whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.” Being partakers of the divine nature means we’re associates of the God-kind; we’re in comradeship with divinity. But that’s not all! Not only did He graciously grant us to be sharers of His life, He alsoRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: PRAAT REG EN LEI ’N WONDERLIKE LEWE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: PRAAT REG EN LEI ’N WONDERLIKE LEWE …Onthou dat God die versekering gegee het: “Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie.” Daarom kan ons moed skep en antwoord: “Die Here is my hulp; daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan ’n blote mens my aandoen?” (Hebreërs 13:5-6). Spreuke 6:2 sê: “As jy gevang is deur wat jy sê, vir jouself ’n strik gestel het deur jou woorde.” Hierdie Skrif onderstreep die benarde situasie waarin baie mense vandag verkeer. Hulle is gebind deur hul woorde. Dit is so belangrik dat jy, asRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: PRAAT REG EN LEI ’N WONDERLIKE LEWE

Daily Devotional: TALK RIGHT AND HAVE A GREAT LIFE …for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me (Hebrews 13:5-6). Proverbs 6:2 says, “Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the of thy mouth.” This scripture underscores the precarious situations many have found themselves in today. They’ve been bound by their words. It’s so important that you talk right as a child of God. When you talk right, you’ll live right; your life willRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: LEEF IN SY GESAG

Daily Devotional: LIVING IN HIS AUTHORITY For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring (Acts 17:28). True Christianity is living in the Name of Jesus. The very thought of this is so awe-inspiring. Colossians 3:17 says, “And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus….” Doing all things in His Name means living in His Name. That’s the key to a supernatural life. That means you’re living for Him, in His authority. Therefore, defeat, failure and darkness can’t beRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: LEEF IN SY GESAG

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: LEEF IN SY GESAG Dis tog juis deur Hóm dat ons leef, beweeg en bestaan. Soos party van julle digters ook gesê het: Ons is sy nageslag (Handelinge 17:28). Ware Christenskap is om in Jesus se Naam te leef. Die gedagte hieraan is so inspirerend. Kolossense 3:17 sê: “Verder, doen alles – of dit nou met woorde of dade is – in die Naam van die Here Jesus…” Om alles in sy Naam te doen, beteken om in sy Naam te leef. Dit is die sleutel tot ’n bonatuurlike lewe. Dit beteken dat jy vir Hom, in sy gesag, leef. DaaromRead More →

r256million field hospital

R256 million Field Hospital with 5 corona patients in Oct. Nuus.News Article Summary: The Government has signed some incredibly expensive tenders. If only there were prominent Christians in Government to help them in decision making. Some of the decisions were clearly made in fear. And we know decisions made in fear is not from God and will have undesired consequences.  Christians need to be heard more in SA’s Government. We need to have a permanent presence in Government to counter the fearful, or SA will continue to go from disaster to disaster. We need more Christian political parties, more Christian representatives in decision making roles.Read More →

Nuus.News Fear from mainstream media contols people

Will SA Government create a reason for another lockdown? You decide Nuus.News Article Summary: Esther Meshoe is well respected Dr Kenneth Meshoe’s daughter clearly running in her father’s footsteps.  With someone who has deep insights into the political games, her posts can be very insightful. Quoting Bill and Melinda Gates who cursed Africa and said they “see dead bodies in the streets of Africa”, her post elaborates on how the curse failed because Christians have been praying and God has truly answered their prayers. People are not dying in the streets. Even the so-called 10,000 strong medical testing corps who went person to person swabbingRead More →